top of page

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN 

Luật Kinh Doanh

Các quy định kinh doanh được thiết kế để bảo vệ quyền, duy trì trật tự, giải quyết tranh chấp và thiết lập các tiêu chuẩn cho các giao dịch kinh doanh với các cá nhân và cơ quan chính phủ.

 

Mỗi tiểu bang có bộ luật riêng điều chỉnh các tổ chức kinh doanh và các doanh nghiệp có trách nhiệm phải biết các quy định này.

Luật sư với khách hàng

Kinh doanh & thành lập công ty

Mua & Bán doanh nghiệp

Hợp đồng & thỏa thuận

Thành lập chi nhánh & chuyển đổi chúng thành các công ty con

Liên doanh, liên kết chiến lược với các doanh nghiệp khác

Tư vấn Cấu trúc doanh nghiệp, công ty hiệu quả

Tư vấn luật doanh nghiệp

Thành lập quỹ, Family Trust & Unit Trust

Luật nhượng quyền thương mại và hợp tác

Tầm quan trọng của

LUẬT KINH DOANH

1

Các vấn đề bồi thường

Luật kinh doanh là điều cần thiết để xử lý các vấn đề bồi thường khác nhau trong một tổ chức.

Một luật sư kinh doanh chuyên nghiệp tại Dojo Legal có thể giúp các công ty giải quyết các vấn đề liên quan đến bồi thường và quản lý tiền lương.

Luật sư có trách nhiệm đảm bảo rằng khách hàng của mình không vi phạm luật bồi thường và lợi ích bằng bất cứ giá nào. Hậu quả có thể gây tử vong trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào.

2

Bảo vệ Quyền của Cổ đông

Luật kinh doanh đóng một vai trò quan trọng khi bảo vệ quyền của các cổ đông của công ty.

Một luật sư kinh doanh giàu kinh nghiệm có thể xử lý thành công các vấn đề như vậy cùng với các xung đột liên quan đến cổ đông thiểu số, văn bản hiến pháp, giải quyết bằng trọng tài, v.v.

3

thành lập doanh nghiệp

Luật kinh doanh đóng vai trò nền tảng cho bất kỳ mối quan tâm kinh doanh nào.

Thành lập doanh nghiệp bao gồm rất nhiều quy trình pháp lý, cho thuê và giấy phép.

Một luật sư kinh doanh chuyên nghiệp thông thạo tất cả các quy định có liên quan và có thể giúp mối quan tâm thiết lập hoạt động thành công.

các chức năng của Luật Kinh Doanh?

Mỗi doanh nghiệp có nghĩa vụ phải tuân thủ các quy định pháp luật tương ứng của họ. Dưới đây là một số chức năng quan trọng của luật kinh doanh có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về nó:

Bao gồm các luật liên quan đến đạo đức kinh doanh, luật nội dung, luật tố tụng, cấu trúc hệ thống tòa án, v.v.

Luật kinh doanh đòi hỏi hệ thống thuế cho các loại hình kinh doanh khác nhau.

Luật kinh doanh cũng bao gồm các quy định về quyền và đặc quyền của nhân viên, an toàn tại nơi làm việc, quy tắc làm thêm giờ và luật về tiền lương tối thiểu.

Nó cố gắng giảm bớt tác động của các doanh nghiệp đối với môi trường và thiên nhiên. Nó nhằm mục đích điều chỉnh thuốc trừ sâu, hạn chế ô nhiễm không khí và nước, sử dụng hóa chất, v.v.

Luật doanh nghiệp xác định quy trình chính thức thành lập một tổ chức kinh doanh và các quy định liên quan đến việc bán các thực thể doanh nghiệp.

Nó cũng bao gồm chuyển nhượng quyền, soạn thảo và phân công công việc, vi phạm hợp đồng, giao dịch, hợp đồng và hình phạt nếu vi phạm thỏa thuận.

Luật kinh doanh xác định các luật liên quan đến quan hệ đối tác kinh doanh, thực thể, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn và tập đoàn.

Luật sư

Nó mô tả các luật liên quan đến kinh doanh và bất động sản.

Luật kinh doanh phân tích tác động tổng thể của công nghệ máy tính đối với các lĩnh vực kinh doanh khác.

Bao gồm các luật liên quan đến phá sản và quản lý chứng khoán.

bottom of page